Thảo luận vàng

58

Bảo Ngọc - Hà Nội 13/06/2018 06:55
- NGÀY 13/6/2018 (hoahong)
Lúc 06:07 - VÀNG TG 1,295
VÀNG SJC : 36,920 - 36,970
U 22.925/22.945 Việt Nam!

55

Bảo Ngọc - Hà Nội 12/06/2018 06:31
- NGÀY 12/6/2018
Lúc 06:23 - VÀNG TG 1,298
VÀNG SJC : 36,850 - 36,900
U 22.885/22.905 Việt Nam! (hoahong)

56

Bảo Ngọc - Hà Nội 11/06/2018 07:19
- NGÀY 11/6/2018
Lúc 05:06 - VÀNG TG 1,299
VÀNG SJC : 36,740 -
U 22.865/22.880 Việt Nam! (hoa)

52

Bảo Ngọc - Hà Nội 09/06/2018 06:17
Ngayf 09/6/2018
Lúc 06:11 - VÀNG TG 1,299
VÀNG SJC : 36,700 - 36,750
U 22.860/2.880 (hoahong)

57

Bảo Ngọc - Hà Nội 07/06/2018 07:36
NGÀY 07/6/2018
Lúc 06:55 - VÀNG TG 1,297
VÀNG SJC : 36,630 - 36,670
U 22.870/22.885 Việt Nam! (hoa)

45

Bảo Ngọc - Hà Nội 06/06/2018 07:18
NGÀY 06/6/2018
Lúc 07:08 - VÀNG TG 1,297
VÀNG SJC : 36,640 - 36,680
U 22.880/22.900 Việt Nam! (hoahong)

62

Bảo Ngọc - Hà Nội 05/06/2018 06:40
- NGÀY 05/6/2018
Lúc 06:15 - VÀNG TG 1,292
VÀNG SJC : 36,590 - 36,630
U 22.890/22.910 (hoa)

55

Bảo Ngọc - Hà Nội 31/05/2018 07:09
NGÀY 31/5/2018
Lúc 06:44 - VÀNG TG 1,302
VÀNG SJC : 36,640 - 36,680
U 22.865/22.880 Việt Nam! (hoa)

52

Bảo Ngọc - Hà Nội 29/05/2018 06:50
- NGÀY 29/5/2018
Lúc 06:06 - VÀNG TG 1,297
VÀNG SJC : 36,600 - 36,640
U 22.860/22.880 Việt Nam!

61

Bảo Ngọc - Hà Nội 25/05/2018 06:43
NGÀY 25/5/2018
Lúc 06:14 - VÀNG TG 1,304
VÀNG SJC : 36,660 - 36,710
U 22.835/22.855 vn (hoahong)