Thảo luận vàng

69

Bảo Ngọc - Hà Nội 02/12/2017 06:29
NGÀY 02/12/2017
Lúc 06:18 - VÀNG TG 1,280
VÀNG SJC : 36,450 - 36,490
U 22.770/22.790
Quy đôi 35.188 Việt Nam!
(hoa)

49

Bảo Ngọc - Hà Nội 28/11/2017 06:45
- NGÀY 28/11/2017
Lúc 05:09 - VÀNG TG 1,294
VÀNG SJC : 36,490 - 36,540
U 22.760/22.775
Quy đôlr 35.545 Việt Nam!
(hoa)

55

Bảo Ngọc - Hà Nội 27/11/2017 06:47
- NGÀY 27/11/2017
Lúc 06:06 - VÀNG TG 1,288
VÀNG SJC : 36,480 - 36,520
U 22.775/22.790
Qyu đôi 35.388 Việt Nam!
(hoa)

48

Bảo Ngọc - Hà Nội 25/11/2017 06:22
NGÀY 25/11/2017
Lúc 05:05 - VÀNG TG 1,287
VÀNG SJC : 36,470 - 36,510
U 22.775/22.790
Quy đôi 35.419 Việt Nam!
(hoa)

54

Bảo Ngọc - Hà Nội 24/11/2017 06:46
NGÀY 24/11/2017
Lúc 06:02 - VÀNG TG 1,291
VÀNG SJC : 36,480 - 36,530
U 22.765/22.7850
Qyu đổi 35.464 Việt Nam!
(hoa)

56

Bảo Ngọc - Hà Nội 23/11/2017 06:04
- NGÀY 23/11/2017
Lúc 04:05 - VÀNG TG 1,291
VÀNG SJC : 36,520 - 36,570
U 22.760/22.780
Quy đôi 35.480 Việt Nam!
(hoa)

66

Bảo Ngọc - Hà Nội 22/11/2017 07:01
NGÀY 22/11/2017
Lúc 06:48 - VÀNG TG 1,281
VÀNG SJC : 36,480 - 36,520
U 22.765/22.785
Quy đổi 35.224 vn (hoa)

54

Bảo Ngọc - Hà Nội 21/11/2017 06:18
- NGÀY 21/11/2017
Lúc 05:53 - VÀNG TG 1,275
VÀNG SJC : 36,380
U 22.770/22.790
Quy dổi 35.141 Việt Nam!
(hoa)

49

Bảo Ngọc - Hà Nội 20/11/2017 06:29
NGÀY 20/11/2017
Lúc 06:21 - VÀNG TG 1,292
VÀNG SJC : 36,500 - 36,550
U 22.755/22.775
Quy doi 35.432 nvd (hoa)

55

Bảo Ngọc - Hà Nội 18/11/2017 06:20
NGÀY 18/11/2017
Lúc 06:00 - VÀNG TG 1,293
VÀNG SJC : 36,520 - 36,570
U 22.770/22.790
Quy doi 35.523 vnd
-------
Chil Lưu Niêm (hoahong) (traitim)