Thảo luận vàng

65

Bảo Ngọc - Hà Nội 14/10/2017 06:33
NGÀY 14/10/2017
Lúc 05:47 - VÀNG TG 1,303
VÀNG SJC : 36,610 - 36,660
U 22,725/22.745
Quy đổi 35.768 vnđ (hoa)

52

Bảo Ngọc - Hà Nội 13/10/2017 06:23
- NGÀY 13/10/2017
Lúc 05:29 - VÀNG TG 1,293
VÀNG SJC : 36,550 - 36,590
U22.730/22.745
Quy đôi 35.489 vnđ (hoa)

45

Bảo Ngọc - Hà Nội 11/10/2017 06:05
NGÀY 11/10/2017
Lúc 05:38 - VÀNG TG 1,288
VÀNG SJC : 36,530 - 36,570
U 22.735/22.750
Quy đổi 35.366 vnđ (hoa)

75

Bảo Ngọc - Hà Nội 10/10/2017 06:17
NGÀY 10/10/2017
Lúc 05:45 - VÀNG TG 1,283
VÀNG SJC : 36,510 - 36,550
U 22.730/22.750
Quy đôi 35.226vnđ (hoa)

42

Bảo Ngọc - Hà Nội 09/10/2017 06:38
- NGÀY 09/10/2017
Lúc 06:18 - VÀNG TG 1,277
VÀNG SJC : 36,500 - 36,550
U22.735/.22..750 (hoa)
Quy đổi 35.041

52

Bảo Ngọc - Hà Nội 07/10/2017 06:30
- NGÀY 07/10/2017
Lúc 05:45 - VÀNG TG 1,276
VÀNG SJC : 36,500 - 36,550
U 22.740/22.760
Quy đổi 35.038 (hoa)

67

Bảo Ngọc - Hà Nội 06/10/2017 07:03
NGÀY 05/10/2017
Lúc 07:22 - VÀNG TG 1,273
VÀNG SJC : 36,420 - 36,460
U 22.740/22.755
Quy đổi 34.826 (hoa)

41

Bảo Ngọc - Hà Nội 05/10/2017 06:02
NGÀY 05/10/2017
Lúc 05:02 - VÀNG TG 1,275
VÀNG SJC : 36,430 - 36,470
U 22.730/22.750
Quy đôir 34.975 vnđ (hoa)

54

Bảo Ngọc - Hà Nội 04/10/2017 06:11
Ngayf 4/10/2017
Vàng tg 1.272 - sjc 36.370/36.430
U 22.735/22.750
Quy đổi. 34.903 vnd (hoa)

65

Bảo Ngọc - Hà Nội 03/10/2017 06:14
Ngày 3/10/2017
Vàng tg 1270
Sjc 36.370/36.430
U 22.740/22.755
Quy đổi 34.896 vnd (hoa)