Thảo luận vàng

0

Bảo Ngọc - Hà Nội 25/04/2018 07:32
NGÀY 25/4/2018
Lúc 07:18 - VÀNG TG 1,331
VÀNG SJC : 36,750 - 36,800
U 22.800/22.825 Việt Nam!
(hoa)

64

Bảo Ngọc - Hà Nội 24/04/2018 07:53
Ngày 24/4/2018
SJC 36.68-36.75,
U 22.81-22.82.5 Việt Nam!
(hoahong)

58

Bảo Ngọc - Hà Nội 21/04/2018 06:30
NGÀY 21/4/2018
Lúc 02:33 - VÀNG TG 1,335
VÀNG SJC : 36,800 - 36,850
U 22.785/22.805 Việt Nam!
(hoa)

54

Bảo Ngọc - Hà Nội 16/04/2018 05:31
NGÀY 16/4/2018
Lúc 05:13 - VÀNG TG 1,341
VÀNG SJC : 36,930 - 37,000
U 22.795/22.810 (hoahong)

46

Bảo Ngọc - Hà Nội 14/04/2018 08:00
NGÀY 14/4/2018
Lúc 07:24 - VÀNG TG 1,345
VÀNG SJC : 36,920 - 36,970
U 22.795/22.815 (hoahong)

50

Bảo Ngọc - Hà Nội 13/04/2018 06:23
- NGÀY 13/4/2018
Lúc 06:15 - VÀNG TG 1,338
VÀNG SJC : 36,810 - 36,860
U 22.800/22.820 (hoa)

55

Bảo Ngọc - Hà Nội 10/04/2018 07:41
NGÀY 10/4/2018
Lúc 07:10 - VÀNG TG 1,337
VÀNG SJC : 36,760 - 36,810
U 22.810/22.830 (hoa)

48

Bảo Ngọc - Hà Nội 09/04/2018 06:46
NGÀY 09/4/2018
Lúc 06:07 - VÀNG TG 1,333
VÀNG SJC : 36,730 - 36,770
U 22.815/22.835 (hoa)

54

Bảo Ngọc - Hà Nội 07/04/2018 07:03
NGÀY 07/4/2018
Lúc 06:29 - VÀNG TG 1,333
VÀNG SJC : 36,720 - 36,770
U 22.810/22.825
(hoa)

45

Bảo Ngọc - Hà Nội 06/04/2018 07:39
NGÀY 06/4/2018
Lúc 07:05 - VÀNG TG 1,330
VÀNG SJC : 36,700 -
U 22.815/22.835 (hoa)